"BLIŽNÍMU KU POMOCI, SOBĚ KU CTI."


Historie sboru

 • Vznik města 
  Vyšší Brod je nejnižněji položené město v České Republice. 1.června 1259 vydal biskup Jan III. z Dražic latinskou listinu, kterou pražská diecéze potvrdila donaci Voka I. z Rožmberka ve prospěch cisterciáckého řádu pro založení nového kláštera v místě, které se "obecně zve Hohenuurt" - tedy "Hohenfurth", resp. "Vyšší Brod". Jméno pravděpodobně vzniklo z původního označení "vysoký nebo vyšší brod", na rozdíl od brodů, které se na Vltavě nacházely na jejím "nižším" toku. 
 • Vznik sboru 
  Místní  dobrovolný hasičský  sbor byl založen již v roce 1872 a byl to první sbor na Kaplickém okrese. Zasloužil se o to Dr.Friedrich NITSCHE (nar.23.6.1835,zemřel 4.12.1923) ,do jehož úřední  činnosti   jakožto starosty spadalo též zlepšení a zkrášlení města,jehož lesk byl až do té doby zanedbáván.
  V roce 1878 byly požární sbory na Kaplicku součástí Německé zemské jednoty pro hasičství a službu záchrannou v Čechách (Deutsher Landesverband für Feuerwehr-und Rettungswesen in Böhmen).
  V roce 1914 sdružoval němeký okresní požární svaz ve Vyšším Brodě (Feuerwehr-Bezirks-Verband), který se ustavil v roce 1881,celkem 17 spolků dobrovolných hasičů na území vyšebrodského soudního okresu,v nichž bylo organizováno 973 aktivních členů.
  V roce 1938 se politická situace, vyvolaná nároky pohraničních Němců a vítězstvím Henleinovy sudetoněmecká strany ve volbách,značně zhoršila a zkomplikovala. Tato situace  se promítla i do hasičské činnosti. Značné úsilí bylo věnováno organizování civilní obrany. Události vyvrcholily koncem září 1938,kdy bylo Československo mnichovským diktátem přinuceno postoupit Německu své pohraničí. Na české obyvatelstvo nebyl brán zřetel. Nastalo houfné a překotné vystěhování českých občanů z pohraničního území, často jen s uzlíčkem v ruce. V pohraničí mohli zůstat jen ti Češi, kteří se přihlásili k německé státní příslušnosti. Ostatní měli pouhé 3 dny na vystěhování.
 • Válečná léta
  V době 2. světové války na uzemí  Vyššího Brodu (Hohenfurt) mohli bydlet pouze občané s německou národností. Vývoj v tomto období je nám díky německému osídlení Vyššího Brodu znám pouze z dochované pošty a od kolegů z Bad Leonfeldenu.
  Velitelem hasičů byl p.Inmann a zástupce p.Watkasch. Starostou Vyššího Brodu a policejním správcem byl p. Kadasch. K 1.4.1939 byl AKTIVNÍ STAV - 147 hasičů. Hasiči odváděli příspěvky na ŘÍŠSKÝ ÚŘAD HASIČŮ (v Kaplici). Vypočítávali se zpětně podle počtu lidí. Ve Vyšším Brodě to vycházelo 1,80 RM (říšské marky)na osobu. Aktivní zde byly i ženy, dochovalo se potvrzení pro členku hasičů, která má řídit zásahové vozidlo-prosba o vydání řidičského průkazu. V roce 1943 přišel z Vídně svolávací plán pro hasiče.
  Hasiči z Vyššího Brodu zasahovali i na území současného Rakouska. 10.6.1944 byli telefonicky vyrozuměni,aby lokalizovali velký požár čtyř domů v obci Reichenthal (cca 22 km od Vyššího Brodu).
 
 Hasiči měli k dispozici vozidlo Daimler-Benz typ L15005. Byl to 6-ti válec o obsahu 2.594 cm3 a výkonu 60PS.
 

Měli i velký počet stříkaček :

 
Rosenbauer r.v.1929, obsah 635 cm3 výkon 18 PS 600l/ min (32.ooo,- Českých korun).
Rosenbaur r.v. 1939, obsah 625 cm3 výkon 18 PS 500l/ min
Staver r.v. 1943, 2 válce 28-30PS 800l/ min
Rosenbauer r.v. 1925, 2 válce 8PS 300l/ min
Rosenbauer r.v. 1940, 2 válce 26PS 600l/ min
Rosenbauer r.v. 1940, 2 válce 28-30 PS 800l/ min
Rosenbauer r.v. 1926, 2 válce 8PS 300l/ min 
 
 • Situace po druhé světové válce
  Po 2.sv.válce se začali do Vyššího Brodu stěhovat původní občané, Češi začali přebírat úřady, odsouvat němce a probíhalo dosídlování  pohraničí. Veškerou hasičskou techniku přebrala Místní správní komise. Nejprve po založení českého sboru nebylo technické zařízení téměř žádné. Postupně se pořídila motorová stříkačka a později se stáhla požární technika z okolních osad,kde nebyly předpoklady pro zřízení požárního sboru. Již v roce 1945 měli k dispozici vozidlo "DAIMLER BENZ"s přívěsnou stříkačkou. Hasiči sídlili v garážích vedle kostela  v obchodním domě DOLZEVA bývalý obchod pana Janoucha. Přihlášek k pož.sboru ve Vyšším Brodě stále  přibývalo a v roce 1950 bylo již 30 členů činných a 30 přispívajících. Práce ve sboru nebyla lehká,protože byl nedostatek odborně zkušených lidí. Na trati Rybník-Lipno jezdila parní lokomotiva , která byla příčinou častých požárů lesa a hašení bylo svízelné pro nedostatek vody. Za to 7. -10. února  1946 si místní hasiči na nedostatek vody stěžovat nemohli. Byly povodně a průtok byl až 225 m3 za vteřinu. Při povodních hlídkovali příslušníci ve Vyšším Brodě ve dne i v noci. Hrozilo protržení hráze u klášterního rybníka.
  Pro rozlehlost okresu,jehož délka byla více jak 60 km, byly zřízeny tři obvody jako menší organizační celky.
 
I. obvod - Kaplice
 
II. obvod - Benešov nad Černou
 
III. obvod - Vyšší Brod (velitel Krušina z Vyššího Brodu)zahrnoval sbory:
                                                                                              Horní Dvořiště, Loučovice, Studánky, Frymburk, Frýdava, Vyšší Brod, Rožmberk nad Vltavou, Suchdol, Herbertov, Horní Jílovice, Kovářov, Jenín, Bludov, Sejfy, Přední Výtoň, Přibraní, Mlýnce, Malšín, Rychnůvek
 
 • Zakládající členové v říjnu 1945 : 
Antonín Šolc-starosta
Karel Krušina-velitel
Zdeněk Jirásek-vzdělávatel
Alois Beneš-jednatel
František Mrkáček-hospdář
František Salaba-zbrojmistr
Václav Zrna-strojmistr
Adolf Horka-obvodový velitel
 
  15 srpna 1948 se ve Vyšším Brodě konal 1.obvodový hasičský sjezd.
 
 • Větší zásahy:
- 14.ledna 1947 shořela elektrárna a pila v Honím Mlýně č.p.24- podle znalců vznikl požár  od ložiska,škoda asi 5 000 000,- Kčs
- 15.února 1947 vznikl požár v domě Hrudkov č.p.14
 
 • 50. léta
  V těchto letech se MJ (MÍSTNÍ JEDNOTA)zaměřila na získávání nových členů. To se začalo dařit a povedl se nábor družstva dorostu,které se se  vší pílí věnovalo výcviku a školení . Hasiči se začali zúčastňovat soutěží a zdokonalovávat se. Dne 29.června 1958 se konala ve Vyšším Brodě první soutěž požárních sborů,které se zúčastnilo družstvo z Loučovic,Velešína,Kaplice a Netřebic.
  V těchto letech se za pomocí členů začali provádět v celé obci  domovní požární prohlídky,při nichž bylo zjištěno dost  závad,které jsou ve většině takového rázu,že potřebují odborné opravy,které se nedají okamžitě odstranit. Přesto,že byli občané na různé požáry a jejich příčiny upozorňovány relacemi v místním rozhlase,plakáty a přednáškami, ještě se vyskytly případy požáru,které byly zaviněny neopatrností.
  Prováděli se školení zemědělců a přesto se stalo,že při výmlatu nebyly dodržovány předpisy o zákazu kouření a dostatečné zásobě vody. Pro děti ve škole se prováděli přednášky s filmem, kde se hovořilo o požárech založených dětmi. Hasiči přinesli pomoc i v zemědělství. Utvářeli se žňové hlídky,směny u  třídírny brambor a dělaly se brigády na svoz slámy. Touto činností darovali mnoho hodin dobrovolné práce.
   Tu vyvíjeli i na vybudování nové zbrojnice. Dosavadní nevyhovovala,proto byl vybrán objekt č.p.210,který se skládal z obytné části a části,která sloužila jako stodola. Přičiněním členů sboru a některých občanů,za pomoci Místního národního výboru,byl objekt přestavěn a zřízena nová zbrojnice. Dne 15.9. 1958 se konala ve Vyšším Brodě slavnost u příležitosti předání zbrojnice do užívání Jednoty požárního sboru za účasti pož.sborů Frymburk a Loučovice.    
 • Větší zásahy:
- Dne 7.ledna 1957 shořel hotel Vzlet ve Vyšším Brodě-požár vznikl od trámu,který byl zazděn v komíně
- V témže roce byl požár v tunelu(z elektrárny Lipno do V.Brodu), kde zvláště svojí obětavostí zasahovali p. Bíca, Papáček, Jaroušek a Musil Jan. Za jejich obětavost jim bylo uděleno uznání  radou ONV v Kaplici.
 
 • 60. léta
  V těchto letech se daří MJ positivně rozvíjet. Místní jednota byla zapojena do okresní soutěže o nejlepší MJ v našem okrese. Po vyhodnocení této soutěže byla MJ ve Vyšším Brodě vyhodnocena na prvém místě. Odměny za tuto soutěž předal osobně předseda Okresního výboru ČSPO s. Hörzl na veřejném zasedání MNV ve V.Brodě dne 16.srpna 1963. Blahopřál MJ k úspěchu a přál mnoho   úspěchů ve společné práci. Jako odměnu v této soutěži dostala MJ 1 fotoaparát, 1 pracovní oblek a 1 vadasku.
  Na členské schůzi, která se konala 19.září 1963 ve 20 hodin v hotelu Šumava vystoupil p. Smutek(zástupce KV-ČSPO) a hovořil : "Jsem již na vaší MJ podruhé a jsem velmi dobře seznámen se všemi těmi nedostatky,které tady dříve byly. Velice jsem překvapen, jak nový výbor pracuje a dovedl se se všemi nedostatky vypořádat. Ba naopak, jak dovedl tento mladý kolektiv projevit takové úsilí,že přivedl MJ dnes v tak neočekávaný vzestup,že po stránce vylepšenosti v technice a pohotovosti se řadí na druhé místo v republice. V dějinách požární ochrany na našem okrese ba i v kraji nepamatujeme,že bychom z celostátního kola soutěže požárních družstev přivezli 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili. Toto je překvapení a velká radost".
 
V té době (rok 1963) došlo ke SLOUČENÍ  SBORŮ Studánky a Hrudkov do Vyššího Brodu. 
V tomto roce se dařilo hasičům v soutěžích. 16.6. 1963 v Kaplici obsadili družstvo mužů 1. místo v okresním kole.
Na krajské soutěži v Soběslavi dali rovněž 1. místo a zajistili si tak účast v celostátní soutěži v Hradci Králové,která se konala 31.8. a 1.9. 1963.
Na této soutěži získalo družstvo 2. místo. Hasiči byli přesvědčeni,že byli při soutěži poškozeni a že měli mít podle práva místo 1.
 
Ku příležitosti 100.výročí ČSPO se konal ve dne 16.srpna 1964 Vyšším Brodě POŽÁRNICKÝ DEN.
 
---  P  R  O  G  R  A  M  ---
 
D o p o l e d n e :
 
Nástup
Proslov
Přehlídka
Námětové cvičení jednotek PO za spoluúčasti ČSČK- SVAZARMU- ARMÁDY
 
O d p o l e d n e :
 
Lidová veselice na Sportovním hřišti Dynama
Ukázky výcviku
Vystoupení mládeže
Odměňování vítězů soutěže
 
V e č e r :
 
taneční zábava v hotelu Šumava
-----------
 
  V roce 1966 se hasiči chtěli po úspěších na zdejších soutěží účastnit mezinárodního festivalu v Jugoslávii,ale ve vylučovacích závodech byli vyřazeni. O 2 roky později hasiči postoupily na soutěž do Rakouska a pečlivě se na ni připravovali. Přesto,že jim byla jejich účast přislíbena,nakonec ale  jim byla zamítnuta.
  Hasiči se zúčasnili velkého požáru hotelu Smrčina v Horní Plané dne 29. Července 1969;
škoda 2  091 000 Kč.
 
 • 70. a 80. léta
 V Následujících letech se hodně měnila a modernizovala technika. Dařilo se vzdělávat mládež a dosahovat neustále dobrých výsledků na soutěžích "PLAMEN" pod vedením p. Čížka Vladimíra, což mělo za následek,že byl dostatečný počet členů a aktivních hasičů. Založil se taneční kroužek základní organizace svazu požární ochrany pod vedením p. Čenkovice.
  V roce 1973 se do Rakouska hasiči dostali a získali 2.místo v celostátním kole.Byli pozváni na soutěž do Italského města Tramin a žádalo se o povolení zájezdu OV ČSPO. Bylo třeba zpracovat seznam členů a bylo snahou zahrnout mezi účastníky soutěže i taneční družstvo a další-cca 30 osob. Před soutěží bylo rozhodnuto,že nejsou dostatečné styky s tamějšími hasiči v Itálii a zájezd by se musel zařídit přes cestovní kancelář Čedok (90 000,- Kč a následný problém s nedostatkem času na vyřízení).
  Nadále se prováděli preventivní prohlídky,pomáhalo se v zemědělství, pořádaly se pohárové soutěže a požárnické plesy, prováděl se výcvik zásahového družstva a jednotliví členové získávali odznak "VZORNÝ POŽÁRNÍK".
  Bylo přislíbeno,že se začne stavět nová zbrojnice,ale k tomu nedošlo. Povedlo se to až po roce 1989.
 •   Větší zásahy:
- 24.ledna 1970 okolo 2.hod ranní vypukl požár v Dřevařských závodech Vyšší Brod (bývalá elektrárna "Čertova stěna") - škoda 3 435 250,- Kčs
- 22.srpna 1971 požár pily v JIP Loučovice - škoda 893 845,- Kčs
- 14. září 1976 okolo 17. hodiny vznikl požár v panelovém domě č.p. 276 - včasným zásahem místního požárního sboru nedošlo k rozšíření do přilehlých místností
 
 • VELITELÉ  SBORU 
 1. Krušina 1945- 1948
 2. Míka 1948- 1957
 3. Bíca 1957- 1958
 4. Kašpar 1958- 1972
 5. Sofka 1972- 2010
 6. Woisetschläger 2010- 2012
 7. Hurda mladší 2012- současnost 
 • Technika
DAILER BENZ *
    Tento pož.automobil byl u sboru po válce až do roku 1950
 
HORCH *
    Od roku 1950,v r.1953 GO a v r.1954 prodán do Frymburka
 
HORCH * (NF-39-00)
    Od roku 1953 do 5.11.1958 - předáno ONV-OISPD Kaplice
 
MERCEDES * (NF -39-14)
    Od roku 1950 do 29.11.1959 - předáno ONV-OISPD Kaplice
 
Motocykl DKW (KU-08-28)
    Od roku 1950 do 20.11.1963 (vyřazen po technické prohlídce)
 
T 805
    Od roku 1959 do roku 1983
 
GMC **
    Letištní speciál
 
P V3S
    V srpnu 1964 byl zakoupen podvozek(valník) a na něj byla namontovaná nástavba z GMC
 
P V3S
    Letištní speciál s kabinou vzadu pro posádku- 4 lidi
 
Š 706 (CK 19-10) 
 
Š 706            
 
DA - 12
 
CAS - 32  T 148 ***
 
RZA  T 613
    Přiděleno od HZS- v současné době v muzeu v Austrálii
 
AŽ - 30 IFA  ***
    Přiděleno od HZS
 
AV - 8 ***
    Přiděleno od HZS
 
TA - 1 ***
    Koupeno od Dřevařských závodů(původně DA - 12)a přestavěno na TA
 
CAS - K 25 L101 ***
    Přiděleno od HZS
 
RZA   VW ***
    Koupeno v roce 2008
 
CAS - 20 ***
    Koupeno v roce 2014
 
*     požární vozidla pro přepravu osob se zapřaženou požární stříkačkou
**    již cisternová automobilová stříkačka
***    technika, která je u sboru v současné době
 
 • Požární stříkačky
-         GMC
-         PS 8 (od r.1963)
-         DS 16 (od r.1963)
-         PS 12 (od 24.9.1968)