"BLIŽNÍMU KU POMOCI, SOBĚ KU CTI."


Informace jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

03.11.2012 18:45

Nejprve je třeba vysvětlit a odlišovat pojmy a vědět, co je z čeho placené.
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) a výjezdová jednotka (JSDHO)
jsou dva rozdílné subjekty. Řada lidí to však zaměňuje.
SDH spadá pod SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
a veškerou svou činnost si hradí ze svých vlastních prostředků a není
nijak financován z rozpočtu města. Členové sdružení si platí příspěvky
a získávají sponzory. Pokud si naplánují soutěž, pořádají kulturní akce,
různé společenské akce s kolegy z Bad Leonfeldenu, nebo mají výroční
valnou hromadu, používají pouze vlastí finance a nijak nezatěžují rozpočet
města.
JSDHO (Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce) – prosím zde nechat
i s vysvětlující závorkou je výjezdová jednotka, kterou musí každá
obec podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně zřídit a udržovat
její akceschopnost. Zřízení jednotky požární ochrany je zákonnou povinností
obcí, ať se to někomu líbí nebo ne. Současně je každá taková
jednotka nedílnou součástí integrovaného záchranného systému (IZS).
Krajem je zpracován poplachový plán, podle kterého jsou jednotky
vysílány k nejrůznějším událostem. Zdaleka nejen k požárům. Hasičský
záchranný sbor ČR (HZS ČR) zpracovává kategorizaci jednotek a jejich
předurčenost. Naše jednotka je jako jediná jednotka v okrese předurčená
k likvidování následků dopravních nehod. Z toho samozřejmě
vyplývá potřeba lepšího a speciálnějšího vybavení, než mají ostatní
okolní jednotky. Nákup, provoz a revize takového vybavení stojí nemalé
peníze. Naše technika je zastaralá a kromě rychlého zásahového automobilu
(RZA–VW Transporter), který byl zakoupen městem, veškerou
techniku dostáváme bezplatným převodem od HZS ČR. To znamená, že
neustále opravujeme staré automobily, které již dávno překročily svou
životnost. Je smutné, že některé sbory malých obcí mají nárok na nákup
nových cisteren a my jako město tento nárok nemáme. V letošním
roce došlo k zakoupení vyprošťovacího hydraulického zařízení díky
tomu, že vedení města perfektně využívá dalších možností financování
jednotky a úspěšně čerpá z grantových programů kraje na podporu
jednotek PO, za což moc děkujeme. Děkujeme celému Zastupitelstvu
města Vyšší Brod, které si uvědomuje, že nákup takového vybavení
je potřebný, že neslouží pro naši vlastní potřebu, ale pro vykonávání
naší práce, která je dobrovolná! Výjezdovou jednotku tvoří více než 20
obětavých hasičů, neustále se připravujících a pravidelně se školících
podle vyhlášky Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární
ochrany č. 247/2001 Sb. Veškeré školení, výcvik, opravy, údržbu,

zajišťování akceschopnosti a hlavně zásahy vykonávají členové jednotky
bez nároku na jakoukoli odměnu. Jednotku vysílá Krajské operační
a informační středisko (KOPIS) k událostem nejrůznějšího charakteru
v jakoukoli denní či noční dobu. Bohužel i k tragickým událostem.
Odměnou je jednotce jen dobrý pocit, že někomu pomůže, ale někdy
bohužel i bezdůvodná kritika některých „přejících“ spoluobčanů,
kteří společnosti nijak nedokážou a ani nechtějí sami pomoci a umějí
jen kritizovat. Věřím, že tací jedinci nás nedokážou odradit. Zpravidla
právě ti nejvíce naříkají a prosí o pomoc, když nás sami potřebují. Pak
jim dojde i to, že jsou peníze na náš provoz vynaložené účelně. Daleko
více než na jiné aktivity.
Tímto chci poděkovat všem členům zásahové jednotky JSDHO Vyšší
Brod za jejich potřebnou práci, jejich tolerantním rodinám a vedení
Města Vyšší Brod včetně zastupitelstva.


Velitel JSDH Vyšší Brod
Richard HURDA ml.

—————

Zpět